Samo maži

Empty loading
Loading in progress

Pravila nagradnog natječaja "Ozbiljno lagan kviz"

Pravila nagradnog natječaja
„Eva tuna paštete – Ozbiljno lagan kviz“
(u daljnjem tekstu „Pravila“)

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača


Priređivač nagradnog natječaja „Eva tuna paštete – Ozbiljno lagan kviz“ (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu „Priređivač“).
Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 27.05.2022. godine na internetskoj stranici https://samomazi.podravka.hr/. Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Također, za potrebe provođenja Nagradnog natječaja, uključujući između ostalog, za odabir dobitnika i obavještavanje dobitnika, Priređivač obrađuje, koristi i dijeli određene osobne podatke sudionika Nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da su ova Pravila pročitali i razumjeli i da ih prihvaćaju. O svim eventualnim promjenama Priređivač će sudionike obavijestiti objavom na internetskoj stranici https://samomazi.podravka.hr/
Priređivač zadržava pravo na dopune i izmjene ovih Pravila tijekom Nagradnog natječaja te se obvezuje da će svaku njihovu izmjenu ili dopunu sudionike obavijestiti objavom na internetskoj stranici https://samomazi.podravka.hr/. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj internetskoj stranici.


Članak 2. – Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja


Naziv Nagradnog natječaja je „Eva tuna paštete – Ozbiljno lagan kviz”. Nagradni natječaj se održava od 27.05.2022. do 27.06.2022. godine u 23:59h na području Republike Hrvatske na internetskoj stranici https://samomazi.podravka.hr/

Članak 3. – Svrha Nagradnog natječaja


Svrha Nagradnog natječaja je motivirati potrošače na potrošnju proizvoda pod robnim žigom Eva i Podravka te ojačati povezanost s korisnicima kroz promoviranje proizvoda, promovirati kanale Eva i Podravka Priređivača koji se koriste u marketinške i druge svrhe.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju


U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Pravo sudjelovanja nemaju oni zaposlenici Priređivača i povezanih društava Priređivača te članovi užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika Priređivača te treće osobe koje su izvršitelji obrade podataka za Priređivača, koji su direktno uključeni u pripremu samog Nagradnog natječaja odnosno odabir dobitnika. Pravo sudjelovanja nemaju oni sudionici koji su unatrag tri (3) mjeseca osvojili nagrade na nagradnim natječajima ili nagradnim igrama koji su organizirani od strane Priređivača pod robnim žigom Eva.
Ukoliko se prilikom odabira dobitnika ili prilikom utvrđivanja liste dobitnika utvrdi da je u Nagradnom natječaju sudjelovala osoba koja nema pravo sudjelovanja temeljem ovih Pravila, taj će se dobitnik zamijeniti s drugim dobitnikom.
Jamči se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja navedenih uvjeta.

Članak 5. – Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju


Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba na web stranici https://samomazi.podravka.hr/ odigrati kviz, odnosno odgovoriti na postavljena pitanja, a nakon toga odgovoriti na kreativan zadatak. Na kraju sudionik mora u prijavnu formu unijeti svoje osobne podatke (e-mail adresu i kontakt broj) te označiti da prihvaća opće uvjete sudjelovanja kako bi uspješno završio prijavu.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 27.06.2022. godine u 23:59h automatski ulazi u bazu iz koje će biti nagrađeno ukupno 31 (tridesetjedan) sudionik.
Prijave pristigle nakon navedenog termina nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom. Ukoliko po odabiru dobitnika bude utvrđeno da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni, takva će se prijava za sudjelovanje smatrati nevažećom.
Svaki sudionik Nagradnog natječaja dužan je potvrditi da je odgovor na kreativni zadatak, odnosno kreirana priča njegovo originalno djelo i ne predstavlja povredu autorskih prava trećih osoba.
U slučaju da ista prijava bude poslana od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnom natječaju imat će samo prvi sudionik koji je napravio prijavu. Ako sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun uvjet za sudjelovanje, a odabran je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri te mu se neće dodijeliti nagrada.

Članak 6. – Pogrešne i neregularne prijave


Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja:
Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
Ukoliko odgovor sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Odgovor ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
Ukoliko se pokaže da je ostvareni odgovor generiran skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.
Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 7. – Nagradni fond


1x Bluetooth zvučnik JBL Flip 6, BT5.1, prijenosni, vodootporan IP67, plavi
30x Poklon paket Eva i Podravka pašteta

Članak 8. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira


Dobitnike na temelju kreativnosti prijave odabire stručni žiri Priređivača koji se sastoji od tri (3) člana. Članovi žirija biti će odabrani među zaposlenicima Priređivača i zaposlenicima vanjskih suradnika Priređivača. Kriteriji za odabir dobitnika: najkreativniji odgovor na kreativni zadatak, prema mišljenju većine članova žirija.
Odabir dobitnika nagrada obavit će se do 08.07.2022. godine. U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 27.06.2022. godine u 23:59h. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti sudjelovanja iz ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 7. ovih Pravila.

Članak 9. – Prava na sadržaju prijave/odgovora

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici/dobitnici daju Priređivaču, bez naknade, pravo vlasništva te u najširem opsegu dopustivo propisima Republike Hrvatske, isključivo, sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno pravo iskorištavanja, s punim pravom prijenosa, sadržaja prijave, za bilo koju svrhu predmetnog Nagradnog natječaja i za bilo koju vrstu naknadne promocije ili kampanje Priređivača i/ili njegovih proizvoda u bilo kojem mediju, bez naknade. Sudionici/dobitnici su suglasni da neće tražiti ostvarivanje svojih moralnih prava u vezi s takvim iskorištavanjem odnosno uporabom sadržaja prijave tamo gdje njihova moralna prava u odnosu na takav sadržaj postoje. Sudionici/dobitnici jamče da njihov sadržaj prijave nije prethodno objavljen ili iskorišten u bilo kojem dijelu te da kreativni odgovor ne sadrži materijale zaštićene autorskim pravima, da je njihovo izvorno djelo, da nije u cijelosti ili djelomično kopiran od bilo koje treće strane i da imaju sva ovlaštenja dodijeliti ta prava.

Članak 10. – Obavještavanje dobitnika i objava rezultata Nagradnog natječaja


Priređivač će obavijestiti eventualne dobitnike o osvojenoj nagradi. Svaki od eventualnih dobitnika obavezan je javiti se u roku od sedam (7) dana od primitka obavijesti/objave o osvojenoj nagradi te potvrditi svoj identitet identifikacijskim dokumentom. Ukoliko se bilo koji od dobitnika ne javi u navedenom roku, Priređivač ima pravo kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na Nagradni natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja.
Nakon što se potvrde identiteti dobitnika, rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici https://samomazi.podravka.hr/ i to najkasnije do 22.07.2022. godine. Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime te mjesto stanovanja.

Članak 11. – Identifikacija dobitnika nagrada


Svi dobitnici dužni su, na zahtjev Priređivača, a u svrhu preuzimanja nagrade svoj identitet potvrditi vlastitim važećim identifikacijskim dokumentom ili važećim identifikacijskim dokumentom jednog od roditelja, u protivnom gube pravo na nagradu. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takvu nagradu i postupe u skladu s Pravilima ovog Nagradnog natječaja.

Članak 12. – Način i rok preuzimanja nagrada


Dobitnici će nagrade dobiti dostavom na kućnu adresu u roku od 45 radnih dana od objave rezultata Nagradnog natječaja. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 radnih dana od objave rezultata, a dobitnik u roku od narednih 15 dana ne javi da nagradu nije primio, Priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik pismeno obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Priređivač Nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke, kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo). Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koju mu je stručni žiri Priređivača dodijelio kao nagradu). Nagrada je neprenosiva.

Članak 13. – Zaštita osobnih podataka sudionika


Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime i prezime te mjesto stanovanja javno objave na internetskoj stranici Priređivača https://samomazi.podravka.hr/ na temelju legitimnog interesa Priređivača.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke na temelju privole koje je sam pružio kao uvjet za izvršavanje prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, identifikacije te uspostavljanje kontakta radi dostavljanja nagrade ukoliko postane dobitnik u Nagradnom natječaju, čime se ti podaci jednokratno dijele s trećim stranama (adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač koristi u promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira u svrhu prikupljanja osobnih podataka i dokaza o sudjelovanju u Nagradnom natječaju te dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe dostave nagrada.
Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru provođenja ovog Nagradnog natječaja koristi izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, a za potrebe obrade prijava na Nagradni natječaj, u skladu s odredbama iz članka 4. ovih Pravila. Osobne podatke sudionika treće strane neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim ovdje navedene. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci od završetka Nagradnog natječaja.
Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, pristup podacima koji se na njega odnose, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.
Prilikom ostvarivanja prava vezano za osobne podatke, sudionik u prvom redu može zatražiti ostvarivanje svojih prava od voditelja obrade putem kontaktnih podataka Službenika za zaštitu podataka: dpo@podravka.hr. Dodatno, sudionik ima pravo podnošenja prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP, sa sjedištem u Zagrebu, na poštanskoj adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609-000, te adresu e-pošte azop@azop.hr. Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja Nagradnog natječaja i nakon, a u svrhu realizacije Nagradnog natječaja. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu ovog Nagradnog natječaja, neće moći sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Članak 14. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja


Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile (primjerice, ali ne isključivo u slučaju hakerskog napada na internetsku stranicu https://samomazi.podravka.hr/ , zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške i sl.) koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača te se smatra da su upoznati s prekidom trenutkom objave.

Članak 15. – Rješavanje spora


U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 16. – Ostale odredbe


Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja u Nagradnom natječaju kao ni za bilo kakvo neispunjenje svojih obveza ako je isto uzrokovano nečim izvan razumne kontrole Priređivača, odnosno, ako je to posljedica vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ovog Nagradnog natječaja i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, s čime su sudionici suglasni. Priređivač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija.
Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.

Koprivnica, 27.05.2022.. godine, PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica